311

pianist Bert Weggemans

312

Jan Schuiling

313

Ger Schuiling

314

Jan Schuiling

315

Jan en Ger Schuiling

316

Jan en Ger Schuiling, Links op stoel Ineke Schuiling

317

Jan Schuiling

318

Ger Schuiling

319

Jan Schuiling

320

Jan Schuiling

321

Ger Schuiling

322

Ger Schuiling

323

Ger Schuiling, linksonder pianist Bert Weggemans

324

Jan en Ger Schuiling

325

Jan, Ger en Marion Schuiling

326

Ger en Marion Schuiling

327

Jan en Ger Schuiling